ولایت فقیه به استناد اخبار

درباره متن این روایت

دربارۀ متن این روایت

‏     ‏‏در همین باب از کتاب کافی روایت دیگری هست که به جای ‏اذا مات المؤمن‏ جملۀ ‏اذا‎ ‎مات المؤمن الفقیهُ‏ دارد‏‎[1]‎‏. در حالی که صدر روایتی که نقل کردیم کلمۀ الفقیه را ندارد، لکن از ذیل آن، که تعلیل می فرماید به ‏لأن المؤمنین الفقهاءَ ‏معلوم می شود کلمۀ «فقیه» از بالای روایت افتاده است. مخصوصاً با مناسبتی که از ثلم فی الاسلام، «حصن»، و مانند آن‏‎ ‎‏استفاده می شود که تمام مناسب با «فقها» ست.‏

‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 66

  • )) همان، ص46، حدیث 2.