مشخصات کتاب

خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. جهاد اکبر، یا، مبارزه با نفس/ امام خمینی.]ویرایش2[. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1383. 55 ص.    9 -  010 -    335-  ISBN:  978 -  964            فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. محتوای این کتاب بر اساس متن موسوعه تدوین گردیده است. کتابنامه: به صورت زیرنویس. چاپ اول: 1372. 1. خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368. ـ ـ پیامها وسخنرانیها. 2. خودسازی (اسلام).3. اخلاق اسلامی. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س). ب. عنوان.  9 ج 8 خ/ 250                       BP 632 / 297    کتابخانه ملی ایران                                                         73/ 588 ـ 72 م

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏   ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

        

         

    

کد/ م 514

‏ ‏

moaseseh

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جهاد اکبر یا مبارزه با نفس(تقریر بیانات امام خمینی(س)) 

تحقیق ونشر:‏ ‏مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) 

لیتوگرافی، چاپ وصحافی:‏ ‏مؤسسه چاپ ونشر عروج

چاپ سی‌‌و‌یکم:  1394‏ ‏/ 5000 نسخه‏ ‏

قیمت:  3000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏                    ‏ 0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873  ـ  دورنگار: 66400915

                            0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

مراکز پخش:      0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                            0 حرم مطهر حضرت امام خمینی (س) ، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                            0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

pub@imam-khomeini.ir    نشانی الکترونیکی:

کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 1