آزادی احزاب و اجتماعات

 

 

آزادی احزاب و اجتماعات

 

 

آزادی اظهار عقیده 

‏اما در جامعه ای که ما به فکر استقرار آن هستیم، مارکسیستها در‏‎ ‎‏بیان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا ما اطمینان داریم که اسلام‏‎ ‎‏دربردارنده پاسخ به نیازهای مردم است. ایمان و اعتقاد ما قادر‏‎ ‎‏است که با ایدئولوژی آنها مقابله کند. در فلسفه اسلامی از همان‏‎ ‎‏ابتدا مسئله کسانی مطرح شده است که وجود خدا را انکار‏‎ ‎‏می کرده اند. ما هیچ گاه آزادی آنها را سلب نکرده و به آنها لطمه‏‎ ‎‏وارد نیاورده ایم. هر کس آزاد است که اظهار عقیده کند و برای‏‎ ‎‏توطئه کردن آزاد نیست.(104)‏

4 / 2 / 57


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 59

آزادی و رعایت شئون جامعه 

سؤال: ‏[‏‏ولی رژیمی که شما می خواهید، آیا دموکراتیک است؟‏‎ ‎‏مثلاً آیا شما موافق آزادی مطبوعات و سیستم چند حزبی و آزادی‏‎ ‎‏احزاب و سندیکاها هستید؟‏‏]‏

جواب: ‏ما موافق رژیم آزادیهای کامل هستیم. باید حدود رژیم‏‎ ‎‏آینده ایران، همان گونه که برای کلیه دولتهای متکی به مردم مطرح‏‎ ‎‏است، منافع مجموع جامعه را دربرگیرد و همچنین باید به شئون‏‎ ‎‏جامعه ایرانی مقید بوده باشد، زیرا عرضه یک جامعه غیر محدود،‏‎ ‎‏دستبرد به شرف مردان و زنان آن می باشد.(105)‏

22 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

حد و مرز آزادی در اسلام 

‏مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. هرگونه‏‎ ‎‏اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را‏‎ ‎‏به خطر نیندازند آزادند و اسلام در تمامی این شئون حد و مرز آن‏‎ ‎‏را تعیین کرده است.(106)‏

11 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی در حدود موازین اسلام

‏آقایان می خواستند که بعد از انقلاب هم خیلی با ملایمت رفتار‏‎ ‎‏کنند، آزاد کردند، مرزها را باز گذاشتند، آزاد کردند همه را، قلمها‏‎ ‎‏را آزاد کردند، گفتارها را آزاد کردند، احزاب را آزاد کردند، به‏‎ ‎‏خیال اینکه اینها یک مردمی هستند که لااقل اگر مسلمان نیستند؛‏‎ ‎‏آدم هستند. برای یک مملکتی که برای خود اینها ملت زحمت‏‎ ‎‏کشیده است، لااقل این قدر ادراک دارند که اگر دوباره اوضاع‏‎ ‎‏برگردد، برای همه بد است. لکن معلوم شد خیر، قضیه این حرفها‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 60
‏نیست و اینها عمّال خارجیها هستند حالا یا عمّال امریکا هستند، یا‏‎ ‎‏عمّال جاهای دیگر هستند، حالا برای ملت ماهیت اینها، ماهیت‏‎ ‎‏این نویسنده ها، ماهیت این احزاب، ماهیت این الفاظ فریبنده‏‎ ‎‏بیمعنا، برای ملت حالا روشن شد.‏

‏     اگر ما الآن دیگر انقلابی رفتار کنیم، نمی توانند بگویند که شما‏‎ ‎‏آزادی ندادید. ما آزادی دادیم، سوءاستفاده شد و دیگر آزادی‏‎ ‎‏نخواهیم داد. آزادی به آن معنا که اینها بخواهند، خرابکاری بکنند‏‎ ‎‏این آزادی نخواهد داده شد. آزادی در حدودی که قوانین اقتضا‏‎ ‎‏می کرد؛ در حدودی که اسلام به ما اجازه می دهد. اسلام اجازه‏‎ ‎‏نمی دهد که ما آزاد بگذاریم که هرکس هر غلطی بخواهد بکند؛‏‎ ‎‏هر توطئه ای می خواهد بکند؛ هر کاری می خواهد بکند که بکشد‏‎ ‎‏به خاک و خون.(107)‏

27 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

فقط گروههای صحیح العمل آزادند

‏الآن انقلاب اکتبر‏‎[1]‎‏ که این قدر وقت از آن گذشته، باز روزنامهْ‏‎ ‎‏مردم ندارند؛ باز حزبی در کار نیست، ی