فصل سوم: حدود آزادی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل سوم: حدود آزادی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ شرع و عقل ‏

‏ اخلاق و سنتهای انسانی ‏

‏ حدود قانونی ‏

‏ عدم توطئه چینی‏

‏ عدم فسادانگیزی ‏

‏ عدم ضرررسانی ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 69

‎ ‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 70