حدود قانونی

‎ ‎

‎ ‎

حدود قانونی

‎ ‎

‏ ‏

حدود آزادی اجتماعات و احزاب 

‏مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. هرگونه‏‎ ‎‏اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را‏‎ ‎‏به خطر نیندازند آزادند و اسلام در تمامی این شئون حد و مرز آن‏‎ ‎‏را تعیین کرده است.(132)‏

11 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممنوعیت آزادی در خرابکاری 

سؤال: ‏[‏‏الف) آیا در حکومت اسلامی، مارکسیستها آزادی عقیده‏‎ ‎‏و آزادی بیان عقیده دارند؟ ب) آیا در حکومت اسلامی‏‎ ‎‏مارکسیستها آزادی انتخاب شغل دارند؟‏‏]‏

جواب: ‏الف) در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در‏‎ ‎‏هر گونه عقیده ای هستند، ولکن آزادی خرابکاری را ندارند. ب) در‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 77
‏اسلام آزادی انتخاب شغل بر هر فردی بر حسب ضوابط قانونی‏‎ ‎‏محفوظ است.(133)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احترام قوانین اسلامی به بشریت 

‏اسلام نیامده است که بشر را تحت مضیقه قرار بدهد. اسلام یک‏‎ ‎‏قوانینی است که تمام اقشار بشر را برای آن احترامات قائل است.‏‎ ‎‏البته یک استثناهایی هست که آنهایی که شلوغ کارند، آنهایی که‏‎ ‎‏خرابکارند، برای آنها هیچ کس یک ـ عرض می کنم که ـ تساهلی‏‎ ‎‏قائل نیست.(134)‏

1 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در حدود ضوابط 

‏آزادی در حدود ضوابط است. «من آزادم حالا، من آزادم سیلی‏‎ ‎‏بزنم به ایشان»؛ نه، آزاد نیستم. «من آزادم اطاعت از ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏فرماندارم نکنم»؛ نه، این آزادی نیست. در حدود قواعد و قوانین‏‎ ‎‏آزادی هست. یعنی شما دیگر از کسی الآن اینجا که نشسته اید‏‎ ‎‏نمی ترسید. اگر قبل از این بود، شما خوف این را داشته اید که از‏‎ ‎‏اینجا پایتان... جمع نمی توانستید بشوید. حالا اگر هم آمده بودید،‏‎ ‎‏خوف این را داشتید که از اینجا وقتی بروید بیرون، این ساواکی ها‏‎ ‎‏بیرون نباشند شما را بگیرند و ببرند! و بودند و می گرفتند و‏‎ ‎‏می بردند. این به این معنا ـ الحمدلله ـ ما الآن آزادیم. لکن معنای‏‎ ‎‏آزادی این نیست که من هر کاری دلم بخواهد بکنم.(135)‏

9 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 78
استفاده صحیح از آزادی 

‏من که اینجا هستم برخلاف مقررات عمل کنم و آنکه در تهران‏‎ ‎‏است برخلاف مقررات عمل کند و آنکه در سرحدات است‏‎ ‎‏برخلاف مقررات عمل کند، خدای نخواسته این نعمت را که خدا‏‎ ‎‏به ما داده است و باید شکر او را بکنیم، کفران او را کرده ایم؛ و‏‎ ‎‏خدای نخواسته از ما گرفته می شود؛ و باز برمی گردیم به سالهای‏‎ ‎‏سابق و به گرفتاریهای سابق. شما آقایان، ... و ما اینجا، شما آنجا، و‏‎ ‎‏همه ملت در هر جا که هستند، باید از آزادی استفاده صحیح‏‎ ‎‏بکنند. از آزادی استفاده های سوء نکنند. همه باید با مقرراتی که‏‎ ‎‏شرع و عقل معین می کند، با نظاماتی که باید عمل به آن کرد، همه‏‎ ‎‏با هم به این نظامات عمل بکنیم؛ به این مقررات عمل بکنیم.(136)‏

11 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در حدود قانون 

‏آیا حالا که آزاد هستیم دیگر تمام قید و بندها را کنار بگذاریم؟ به‏‎ ‎‏مجرد اینکه آزاد شدیم هرچه می خواهیم بگوییم؟ هرچه‏‎ ‎‏می خواهیم بنویسیم؟! هر کاری می خواهیم بکنیم؟ این است‏‎ ‎‏معنای آزادی که در جمهوری اسلامی است، که قیدها و بندها‏‎ ‎‏دیگر برداشته باید بشود؟ هرکس هرچه می خواهد بگوید؟ ولو‏‎ ‎‏ضد ملت باشد، ولو ضد اسلام باشد، ولو برخلاف قرآن مجید‏‎ ‎‏باشد؟ یا نه، آزادی که می خواهیم ما، آن آزادی که اسلام به ما داده‏‎ ‎‏است، حدود دارد آزادی.‏

‏     آزادی در حدود قانون است. همه جای دنیا اینطور است که‏‎ ‎‏آزادی که هر ملتی دارد، در حدود قانون آزادی دارد. نمی تواند‏‎ ‎‏کسی به اسم آزادی قانون شکنی بکند. آزادی این نیست که مثلاً‏‎ ‎‏شما بایستید در کوچه به هرکس رد می شود یک ناسزایی بگویید‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 79
‏خدای نخواسته؛ یا با چوب بزنید او را: «من آزادم!» آزادی این‏‎ ‎‏نیست که قلم را بردارید و هرچه دلتان می خواهد بنویسید، ولو بر‏‎ ‎‏ضد اسلام باشد، ولو بر ضد قانون باشد.(137)‏

23 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی طبق قواعد اسلامی 

‏«ما آزادیم هروئین بفروشیم، آزادیم تریاک بفروشیم، آزادیم‏‎ ‎‏قمارخانه باز کنیم، آزادیم شرابخانه باز کنیم، شراب فروشی‏‎ ‎‏باز کنیم»! همچو «آزادی» نیست. این آزادیها یک آزادیهای غربی‏‎ ‎‏است که اینطور چیزها را می آورد. آزادی ای که در اسلام است در‏‎ ‎‏حدود قوانین اسلام است. آن چیزی که خدا فرموده است نباید‏‎ ‎‏بشود، شما آزاد نیستید که اقدام کنید به آن. همچو آزادی نیست که‏‎ ‎‏کسی بخواهد قمار کند، بگویند «آزاد است، خودش می داند»! بله،‏‎ ‎‏اگر چنانچه آزادی دمکراتیک بود و جمهوری، جمهوری‏‎ ‎‏دمکراتیک بود، آن آزادیها به حسب قاعده اش هست. هرکس‏‎ ‎‏دلش می خواهد که دکان شراب فروشی باز کند، باز کند؛ اگر دلش‏‎ ‎‏می خواهد هم، قمارخانه باز بکند. مراکز فحشا هیچ مانعی با‏‎ ‎‏جمهوری دمکراتیک ندارد. اینها که جمهوری دمکراتیک‏‎ ‎‏می خواهند این را می خواهند. یک همچو آزادی را می خواهند. و‏‎ ‎‏ما که عرض می کنیم جمهوری اسلامی، این است که روی قواعد‏‎ ‎‏اسلام باید باشد. باید مراکز فحشا بسته بشود. جوانهای ما به مراکز‏‎ ‎‏فحشا وارد نشوند.(138)‏

23 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 80
عدم تخلف از قانون 

‏آزادی در حدود اسلام است در حدود قانون است؛ تخلف از‏‎ ‎‏قانون نشود به خیال اینکه آزادی است.(139)‏

28 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی به اقتضای قوانین 

‏آزادی به آن معنا که اینها بخواهند، خرابکاری بکنند این آزادی‏‎ ‎‏نخواهد داده شد. آزادی در حدودی که قوانین اقتضا می کرد؛ در‏‎ ‎‏حدودی که اسلام به ما اجازه می دهد. اسلام اجازه نمی دهد که ما‏‎ ‎‏آزاد بگذاریم که هرکس هر غلطی بخواهد بکند؛ هر توطئه ای‏‎ ‎‏می خواهد بکند؛ هر کاری می خواهد بکند که بکشد به خاک و‏‎ ‎‏خون.(140)‏

27 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از هرج و مرج 

‏در هیچ حکومتی؛ در حکومت علی بن ابی طالب هم این جور‏‎ ‎‏نبوده که هرج و مرج باشد، هر کس هر کاری دلش بخواهد بکند،‏‎ ‎‏اگر یک کار خلاف می کرد، حضرت امیر می آورد و حدَّش می زد.‏‎ ‎‏این طور است مسئله.(141)‏

13 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت اسلام با آزادیهای حیوانی

‏اینک باز تفاله های رژیم خونخوار سابق درصددند که با کمک و‏‎ ‎‏همکاری گروهکهای واپسزده و قلمداران غرب و شرقزده، تجدید‏‎ ‎‏حیات کنند و با قلمهای به ظاهر خلقی و زبانهای فریبنده، در خارج‏‎ ‎‏و داخل، جمهوری اسلامی را متزلزل کنند و در جهان، جمهوری‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 81
‏ما را رژیمی ظالمانه و بدتر از رژیم پهلوی معرفی کنند و افکار‏‎ ‎‏عمومی را مشوش و به ابرقدرتها مشروعیت دخالت در امور کشور‏‎ ‎‏دهند. اینان با نام آنکه در ایران قانونی نیست و در ایران حکومت‏‎ ‎‏جنگل پابرجاست، و به نام آنکه تمام نهادهای جمهوری، برخلاف‏‎ ‎‏قوانین دنیا، به غارت اموال و اتلاف نفوس دست زده اند،‏‎ ‎‏می خواهند راه را برای اربابان خود یا ابرقدرت شرق و بلوک‏‎ ‎‏کمونیست یا ابرقدرت غرب و بلوک سرمایه داری باز کنند و ایران‏‎ ‎‏عزیز را با اسم آزادی که مراد آنان بی بند و باری است به لجن‏‎ ‎‏بکشند و ملت مسلمان را از صحنه خارج کنند. اینان، آزادی مسلح‏‎ ‎‏بودن در مقابل حکومت اسلامی و آزادی در ایجاد اغتشاش را‏‎ ‎‏می خواهند. اینان آزادی ژ ـ 3 برای نابودی اسلام و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را می خواهند؛ و این آزادی همان است که پیامبران و‏‎ ‎‏اسلام و رهبران آن، در سرتاسر تاریخ با آن به جنگ برخاسته اند و‏‎ ‎‏خود را فدا کرده اند، و ما نیز به حکم پیروی از آنان در صحنه‏‎ ‎‏هستیم. و غربزدگان آزادی به شکل غرب که حتی آزادی جنسی به‏‎ ‎‏حد فجیع آن و آزادی مراکز فحشا را طالبند، اسلام و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی مخالف ایده های حیوانی آنان است.(142)‏

15 / 3 / 60

*  *  *

‎ ‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 82