حقوق و آزادیهای اقلیتهای مذهبی

حقوق و آزادیهای اقلیتهای مذهبی

‏ ‏

‏ ‏

وجود شرایط خوب حیات

سؤال: ‏[‏‏آیا در جمهوری اسلامی برای اقلیتهای مذهبی در ایران که‏‎ ‎‏بسیار زیادند جایی هست؟‏‏]‏

جواب: ‏رژیم شاه، با اقلیتهای مذهبی رفتاری بهتر از رفتار با‏‎ ‎‏مسلمانان ندارد. ما طبیعتا نسبت به عقاید مذهبی دیگران،‏‎ ‎‏بیشترین احترام را پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک‏‎ ‎‏رژیم آزاد می گذاریم، شرایط حیات برای اکثریت مسلمان و‏‎ ‎‏اقلیتهای مذهبی بسیار خوب خواهد شد.(221)‏

22 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی

‏در این جمهوری یک مجلس ملی، مرکب از منتخبین واقعی مردم،‏‎ ‎‏امور مملکت را اداره خواهند کرد. حقوق مردم ـ خصوصا اقلیتهای‏‎ ‎‏مذهبی ـ محترم بوده و رعایت خواهد شد.(222)‏

10 / 8 / 57

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 136
محفوظ بودن حقوق حقه همه

سؤال: ‏[‏‏گفته می شود با اصرار شما مبنی بر سقوط خانواده پهلوی،‏‎ ‎‏قهرآمیزی اغتشاشات مردمی ایران از حدود درگیری سیاسی‏‎ ‎‏تجاوز خواهد کرد. و اینکه قهرآمیزی مزبور در حقیقت مبارزاتی‏‎ ‎‏است از اکثریت مردم بر ضد اقلیتهای مذهبی. صحت این گفتارها‏‎ ‎‏در چه حدی است؟‏‏]‏

جواب: ‏جنبش کنونی ملت مسلمان ایران با هدفهای سه گانه ای که‏‎ ‎‏اعلام شده است، همه افراد جامعه را در برگرفته و هرکس یا هر‏‎ ‎‏گروهی که این هدفهای سه گانه را تأیید و تعقیب کند حقوق حقه او‏‎ ‎‏محفوظ خواهد بود.(223)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهره مندی اقلیتها از حقوق طبیعی

سؤال: ‏[‏‏در جمهوری اسلامی حقوق اقلیتهای مذهبی، نژادی و‏‎ ‎‏سیاسی چه خواهد بود؟ آیا حزب کمونیست آزاد خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای‏‎ ‎‏مذهبی آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان‏‎ ‎‏که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به‏‎ ‎‏بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند.(224)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تبلیغات سوء درباره حقوق اقلیتهای مذهبی

‏از آن طرف تبلیغات همه جانبه. مثلاً دیدند که خوب، در ایران،‏‎ ‎‏مالِ هم ایران هم خارج ـ هر دو را می خواهند این انحراف حاصل‏‎ ‎‏کنند ـ که در ایران اقلیتهای مذهبی هست، و خارج ایران هم به این‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 137
‏مسئله خوب، اهمیت می دهند، راجع به اقلیتهای مذهبی اینها‏‎ ‎‏درست کردند که اگر چنانچه حکومت اسلامی تشکیل بشود،‏‎ ‎‏دیگر همه اقلیت مذهبیها را از بین خواهند برد اینها! ببینیم که شما‏‎ ‎‏بهتر رفتار می کنید با اقلیتهای مذهبی یا اسلام بهتر رفتار کرده‏‎ ‎‏است؟ تو که هم اقلیت مذهبی و هم اکثریت مذهبی را داری‏‎ ‎‏پایمال می کنی و از بین می بری! تو که همه حقوق بشر را در ایران از‏‎ ‎‏بین بردی. تو نه مُسْلم را گذاشتی آزاد باشد نه غیرِ مُسْلم را.‏‎ ‎‏اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام دارند، آزادند. احترام دارند. مثل‏‎ ‎‏اینها می گویند که ـ هی می آیند سؤال می کنند ـ خوب، اگر چنانچه‏‎ ‎‏حکومتِ اسلام شد، با اقلیتهای مذهبی چه می کنید؟ این برای این‏‎ ‎‏است که هی تزریق شده به ایشان که اگر اینطور شد، قتل عام‏‎ ‎‏می کنند مثلاً یهودیها را! قتل عام می کنند نصارا را! قتل عام می کنند‏‎ ‎‏زرتشتیها را.‏

‏     در کدام وقت اتفاق افتاده است که در اسلام وقتی که در یک‏‎ ‎‏مملکت اسلامی که در حال جنگ ن