مجله خردسال 27 صفحه 10

پروانه پروین دولت­آبادی پروانه­ی رنگ رنگ زیبا باز آمده­ای به خانه­ی ما در گوشه­ی پنجره نشینی تا باغ قشنگ را ببینی مهمان قشنگ رنگ رنگم هم بازی کوچک قشنگم من می­کنم این دریاچه را باز پروانه­ی من، درآ به پرواز

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 27صفحه 10