مجله خردسال 27 صفحه 12

بازی با دقت به این شکل نگاه کن. دو تا از گاو­ها مثل هم هستند. دور آن­ها خط بکش.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 27صفحه 12