مجله خردسال 27 صفحه 25

بهای اشتراک تا پایان سال 1381 هر ماه چهار شماره، هر شماره 1200 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره­ی 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام) ره( واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه­ی شعب بانک تجارت در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج، فروشگاه موسسه تنظیم و نشر آثار امام ]ره[ شماره 962 امور مشترکان مجله دوست خردسالان ارسال فرمایید. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: تحصیلات: نشانی: کد پستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 27صفحه 25