فصل دوم : خاطرات سید رحیم میریان

جلوگیری از هزینه ها

‏روزی همسر امام مهمانی داشت و یک مقدار هم خرجش سنگین بود. ‏‎ ‎‏آن روز خانم در ایوان بود که امام به ایشان فرمودند: مواظب باش فردای ‏‎ ‎‏قیامت جواب این خرجهایی که اسراف می‌شود خودت باید بدهی.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 33