فصل ششم : خاطرات حسن سلیمی

فصل ششم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خـاطرات

‏ ‏

حسن سلیمی


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 215

‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 216