مجله خردسال 101 صفحه 15

راستی یه سوال... چرا دماغت انقدر پهن شده جیقیل؟ ام. .. از بس انگشت تو دماغم کردم. هی مامانم می گفت جیقیل، نکن دماعت پهن می شهها! اوی! اوهوم.... ببینم، تو که سیبیل نداشتی!؟ خوب دارم بزرگ می شم سیبلام در اومده ! جیقیل! تو که دم نداشتی. ... پس اون چیه؟ این. .. اوخ. .. آها! از بس مگس و پشه زیاد شده این دم رو در آوردم که باهاش مگسا رو کیش کنم!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 101صفحه 15