مجله خردسال 101 صفحه 22

آواز برگها باد پاییزی هوهو کرد. درخت گفت:«آماده باشید. پاییز رسید.» برگها شاد و خندان، یکی­یکی از شاخهها جدا شدند. روی بال باد نشستند و آوازخوان رفتند. درخت برایشان دست تکان داد و گفت: «تا بهار، خدا نگهدار.» گوش کن! صدای آواز برگها را می­شنوی؟

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 101صفحه 22