مجله خردسال 101 صفحه 27

ترانههای نوازش مصطفی رحماندوست سرخ و سفیده دخترم (پسرم) سیب شب عیده دخترم (پسرم) لپ نگو، توت فرنگی چه چشمهای قشنگی چشم نگو، آسمونه آبی مهربونه هنگام بازی و نوازش کودکان این ترانه را بخوانید.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 101صفحه 27