مجله خردسال 152 صفحه 15

بفرما این هم یک موز تازه! درخت سیب که موز منی ده! چقدر بهانه می­گیری! اگه باورت نمی­شه که درختم بیا از نزدیک امتحان کن. اومدم نزدیک! من هم شکارت کردم پرنده­ی نادان!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 152صفحه 15