مجله خردسال 265 صفحه 3

با من بیا ... دوست من سلام! من ماهی تابه هستم. در آشپزخانه زندگی می کنم. با این که اسم من ماهی تابه است، اما به غیر از ماهی، غذاهای دیگری هم می توانم درست کنم. غذاهایی مثل کوکو، کتلت، نیم رو و املت! امروز تمیز و شسته شده، پیش تو آمده ام تا با هم مجله ی دوست خردسالان را ورق بزنیم. اسم غذاهایی را که در ماهی تابه درست می کنند بگو و با من بیا ...

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 265صفحه 3