مجله خردسال 265 صفحه 10

جارو مامان جونم خونه نبود من خونه رو جارو زدم پاک و تمیز شد همه جا جارو زدن را بلدم وقتی که مامانم اومد گفت:« آفرین به دخترم یادم باشه فردا برات یه هدیه ی خوب بخرم.» مامان جون مهربونم کار می کنه صبح تا غروب پس کی باید به مامانم هدیه بده، هدیه ای خوب؟!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 265صفحه 10