مجله خردسال 265 صفحه 21

5-و کلاغ ها! اما ما لانه ای نداریم که جوجه هایمان د رآن به دنیا بیایند. 6- آقای نوک قرمز فکر کرد و فکر کرد و راه رفت و بالاخره یک لانه ی قشنگ ساخت! 7- این هم لانه ی آن ها که قرار است به زودی جوجه هایشان در آن به دنیا بیایند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 265صفحه 21