مجله خردسال 292 صفحه 4

قورباغه و پری یک روز وقتی که پری کوچولو، کنار آب بازی میکرد، پایش لیز خورد و افتاد توی آب. بالهای پری خیس شد و او نتوانست از آب بیرون بیایید . همین موقع قورباغه او را دید و شیرجهای زد و رفت توی آب بعد پری را پشتش سوار کرد و از آب بیرون آورد. پری کوچولو از قورباغه تشکر کرد و گفت:" تو قورباغهی مهربانی هستی. یک آرزو کن!" قورباغه گفت:"مگر تو میتوانی آرزوی مرا برآورده کنی؟" پری کوچولو جواب داد:"من فقط میتوانم آرزوی کسانی را برآورده کنم که دیگران را دوست دارند و با همه مهربان هستند. پس میتوانم آرزوی تو را برآورده کنم." قورباغه گفت:" مردم صدای قور قورباغه را دوست ندارند. کاری کن تا صدای من عوض بشود! " پری خندید و گفت :" نه! من نمی توانم صدای تو را عوض کنم. خدا صدای تو را اینطور آفریده است. اما میتوانم کاری کنم که مردم از شنیدن آواز قورباغهها، خوش حال بشوند!"

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 292صفحه 4