مجله خردسال 292 صفحه 10

آواز خروس پروین دولتآبادی خورشید خانم که خسته بود رفت پشت آن کوه کبود هلال ماه ابرو کمان نشست کنار آسمان ستارهها دور و برش الماس میریختند به سرش وقتی که شب سحر شد خروس از آن خبر شد قوقولی به بچهها خبر داد: "کی خواب و کی بیداره ؟! صبح شده، وقت کاره!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 292صفحه 10