مجله خردسال 292 صفحه 22

بازی در هر شکل مانند نمونه، همانقدر که سمت چپ هست، از چیزهای سمت راست جدا کن و دور آن یک خط بسته بکش.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 292صفحه 22