مجله خردسال 292 صفحه 27

دست کودک را در دست بگیرید و در حال بازی با انگشتان او این شعر را بخوانید قصههای پنج انگشت مصطفی رحماندوست شب بود و موشها رفته بودند توی سوراخشان که بخوابند. اما صدای جغد نمیگذاشت که راحت باشند و خوابشان ببرد. 1. موش کوچولو حوصلهاش سرآمد از تو سوراخ درآمد 2. برادرش گفت: " نرو! " داد و بیداد. دنیال او راه افتاد. 3. بابا موشه گفت:" جغد رو ببین نشسته روی شاخه!" 4. ننه موشه گفت: تا جغده هست، جای همه تو سوراخه." 5. جغد قلمبه، موش رو دید، دنبال بچه موش پرید اما موشه زرنگ بود. رفت تو سوراخ زود زود!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 292صفحه 27