مجله خردسال 450 صفحه 19

پاییز پاییز همین که از راه رسید، خمیازه­ای کشید و گفت: «خب! حالا وقت خواب است!» درخت خوابید. گل خوابید. چمن خوابید.... اما پاییز بیدار ماند و برگ های خشک را از شاخه چید.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 450صفحه 19