مجله خردسال 456 صفحه 10

تولد ماه محمد حسن حسینی چی بود؟ چی بود؟ رعد بود ترق ترق ترقه فشفشههای شهاب هزار هزار جرقه برق زد آسمان باز گرفت یک نفر عکس عکس کی بود که افتاد تو آب حوض برعکس ماه قشنگ در حوض شکل شکل خودش بود میخندید و میخندید جشن تولدش بود

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 456صفحه 10