مجله خردسال 460 صفحه 10

مهری ماهوتی حسین جان پالام پولوم پام رفتم به مسجد همراه بابام او سنج می زد با سینه زن ها من می زدم طبل همراه آن ها او گریه می کرد در زیر باران می گفت با من حسین، حسین جان!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 460صفحه 10