مجله خردسال 460 صفحه 19

عروسی فرشته ها، قورباغه های برکه را خواباندند. کرم های شب تاب دور تا دور برکه را روشن کردند. سنجاقک ها و شاپرک ها آمدند. عروسی پروانه ها بود!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 460صفحه 19