مجله خردسال 461 صفحه 3

با من بیا دوست من سلام. من زغال هستم. میدانی من از چه درست شدهام؟ آفرین! از چوب! هیزمها و شاخههای خشک درختها در کارگاههای مخصوص، سوزانده میشوند تا زغال شوند. آن وقت زغالها را در پاکتهای کوچک میریزند تا مردم بیایند و آنها را بخرند. ما زغالها وقتی روشن میشویم، خیلی خیلی داغ هستیم. برای همین هم در زمانهای گذشته، مردم از زغال برای گرم کردن خانههایشان استفاده میکردند. اما الان کار ما درست کردن کبابهjای خوشمزه است! ولی حالا وقت کباب نیست وقت قصه و شعر و بازی و نقاشی است! پس مدادرنگیهایت را بردار و با من بیا...

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 461صفحه 3