مجله خردسال 461 صفحه 10

افسانه شعبان نژاد پاییز پاییز که از راه رسید رفت توی باغ و گل چید پرستوها تا دیدنش پریدند ابرا یواش روی زمین چکیدند پاییز دوید و رفت کنار گلها آهسته گفت:«لالایی لایی لالا» گلها همه خوابیدند خواب بهار رو دیدند

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 461صفحه 10