مجله خردسال 461 صفحه 19

کلاغ، درخت، پاییز وقتی گیرههای لباس، یکی یکی ناپدید میشدند، هیچکس به کلاغ شک نکرد. پاییز آمد و حتی یک برگ هم از برگهای درخت به زمین نیفتاد. درختی که یک کلاغ داشت و یک عالمه برگ و گیرههای رنگارنگ!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 461صفحه 19