مجله خردسال 461 صفحه 23

بچه شیر، وقتی بوفالوی مادر را دید، خیلی ترسید! اما قبل از این که اتفاق بدی بیفتد، شیر مادر خودش را به بوفالو رساند. مادر همراه بچهها، به خانه برگشت. او خیلی عصبانی بود اما بچه شیر قول داد که هرگز تنهایی جایی نرود!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 461صفحه 23