مجله خردسال 461 صفحه 24

کاردستی شکلها را قیچی کن. قسمتهای نقطه چین را تا بزن. به قسمتهای سفید چسب مایع بزن و آن را به طرف دیگر بچسبان. حالا خانهی تو آماده است.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 461صفحه 24