مجله خردسال 461 صفحه 27

مصطفی رحماندوست ترانه­ها همه می­رن مدرسه پس چرا من نمی­رم؟ کتاب و کیف و دفتر از چه کسی بگیرم؟ مامان می­که: «بزرگ­شی» می­برمت مدرسه اون­جا پر از بازیه لی­لی­لی، یک و دو سه، من که دیگه بزرگم ببین منو مامان جون! پس ببرم مدرسه بگو برو درس بخون

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 461صفحه 27