مجله خردسال 02 صفحه 10

سبد سبد ستاره افشین علاء به کودک توضیح دهید که این شعر به مناسبت روز تولد پیامبر اکرم (ص) سروده شده است و مسلمانها این روز بزرگ را جشن میگیرند و شادی می کنند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 02صفحه 10