مجله کودک 14 صفحه 3

در این شماره می­خوانید: د مثل دوست: اگر برف ببارد شعر دوست: قهر و آشتی قصّۀ دوست: زمستان گزارش دوست: باهمه بازی، بابرق فشارقوی هم بازی؟! لبخنددوست: مامانی بد(داستانهای یک قل،دوقل 7) بازی دوست: بازی بادکنهای رنگی فرهنگ دوست: عهد بوق جدول دوست: لانۀ زنبور قصّۀ مصور ورزش دوست: صدای تَلَق تَلَق در هنگام ورزش دیدار دوست: مجری برنامۀ کودک هیچ­وقت بزرگ نمی­شود. قصۀ دوست(ترجمه): غریبه­ها آینۀ دوست: گنجشک کوچولو همیشه زنده است. دانش دوست: همه­چیز دربارۀ زمان داستان دوست: بزغالۀ زیبای من... جهان دوست: دوستی کودکان کامبوج و تایلند مدیر مسؤول: مهدی ارگانی سردبیر: افشین علاء مشاور: پدرام پاک آیین مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی تصویرگر: محمدحسین صلواتیان مدیر داخلی: نادیا علاء مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا دبیر گروه فرهنگی و ادبی: مرجان کشاورزی­آزاد دبیر گروه علمی و سرگرمی: سیامک سرمدی دبیر گروه اجتماعی: پناه فرهادبهمن کودکان حروفچین: نیرالسادات و الاتبار هفته­نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» دوست لیتوگرافی و چاپ:مؤسسه چاپ ونشر عروج نشانی: تهران،خیابان شهیدباهنر، خیابان یاسر، خیابان سوده، شماره 5، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)، طبقه ششم، تلفن :2280873 نشانی پخش: تهران، خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، شماره1430، موسسه عروج، تلفن:6404873، نمابر 6400915

مجلات دوست کودکانمجله کودک 14صفحه 3