مجله کودک 14 صفحه 14

عهد بوق در زمانهای گذشته، بوق فایده­های بسیاری داشت. یکی از این فایده­ها این بودکه بوق کار وسایل ارتباطی مثل تلفن و تلگراف را می­کرد. به این صورت که در مسیرها و راههای اصلی با فاصله­های 5 تا 13 کیلومتر، بوق­زنها نگهبانی می­دادند و اگر خبر مهمی پیش می­آمد، به صورت رمز در بوق می­دمیدند و بوق­زن بعدی همان پیام را به دیگری می­رساند و بدین ترتیب خبر به مقصد می­رسید. دیگر این که هنگام جنگ و مبارزه، در آن شلوغی و آشفتگی و شمشیر زدنها و شمشیر خوردنها که کسی صدای کسی را نمی­شنید، در بوق می­دمیدند و سپاه را از اوضاع و احوال عقب­نشینی یا فرمان حمله خبردار می­کردند. فایدۀ دیگر بوق استفاده ازآن در جشن­ها و عروسی­ها بود. بوق را همراه ساز و دهل به صدا در می­آوردند و شادی مجلس را چند برابر می­کردند. اما همیشه شادی نبود. اگر هنگام شب کسی از دنیا می­رفت، خبر فوت او را با دمیدن در بوق به همه اعلام می­کردند. این بوق زدن آهنگ مخصوصی داشت که همۀ مردم آن را می­شناختند و با شنیدنش متوجه خبر می­شدند. استفادۀ دیگر بوق در آسیابهای قدیمی بود. این آسیابها نمی­توانستند در تمام ساعات شبانه­روز کار کنند، دلیل آن هم این بود که آسیابها با جریان آب قنات و رودخانه به چرخش در می­آمدند. زمانی که نوبت آب آسیابی می­رسید، آسیابان به پشت­بام می­رفت و بوق می­زد. مردم هم با شنیدن صدای بوق آسیابان کیسه­های گندم را بر دوش می­گرفتند و برای آرد کردن آنها به آسیاب می­رفتند. یک چیز دیگر که به نظر می­رسد خیلی هم مهم بوده استفاده از بوق در پشت­بام حمامها بود. در گذشته مثل امروز نبود که در بیشتر خانه­ها حمام و دوش آب گرم وجود دارد. در روز دهها و صدها نفر از مردم به خزینۀ حمام می­رفتند و در آن مشغول شستشو و نظافت می­شدند. گاهی از شدت چرک آب خزینه سیاه می­شد، به همین دلیل هم حمامی­ها حمام را تعطیل می­کردند، آب خزینه­ها را خالی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 14صفحه 14