مجله کودک 14 صفحه 15

کرده و آن را می­شستند و دوباره پر از آب می­کردند. وقتی حمام آمادۀ استفاده می­شد، روی پشت­بام رفته بوق می­زدند و مردم خبردار می­شدند که حمام آماده است.آن وقت همه بغچه به دست به طرف حمام راه می­افتادند. امروزه با پیشرفت امکاناتی مانند تلفن، تلگراف، تلویزیون، رادیو و... پیم­رسانی به وسیلۀ بوق آن­قدر دور به نظر می­رسد که هرگاه بخواهند در مورد قدیمی بودن یا کهنگی چیزی بگویند از این اصطلاح استفاده می­کنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 14صفحه 15