مجله کودک 14 صفحه 18

باید انقدر زَدِش تا دهنش رو واکنه!چَکولی... تیپا گولی! نه،این مشکل،بازور حل نمی­شه. پس چی؟این که دیگه غذای نهنگا نیس که تو کتابا نوشته باشن! گفتی کتاب؟خودشه! حالم جا اومد گشنه­ام هم شده!حیف که دهنم نباید باز شه! ببینم،اون کوفته پَرت کُن­ها چی کار دارن می­کنن؟اون چیه... یه کتاب؟ حمله یه روز یه آقایی دَه تا نون می­خواسته اَما نونوایی فقط یکی داشته...مَرده،نون رو می­گیره و می­بَره نُه تا فتوکُپی اَزَش می­گیره!! آفرین لطیفه­ها!ادامه بده...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 14صفحه 18