مجله کودک 14 صفحه 35

من و دوست آرام من داریوش رمضانی دوست آرام من هیچوقت عصبانی و ناراحت نمی­شود. یکبار تصمیم گرفتم کاری کنم که از کوره در برود و مجبور بشود عصبانیتش را نشان بدهد. ولی او باز هم آرام بود و اصلاً عصبانی نشد.من هم تصمیم گرفتم که دیگر از این کارها انجام ندهم. دوست آرام من! من مگه چکار کردم که این بلا رو سرم آوردی؟!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 14صفحه 35