مجله کودک 15 صفحه 20

نیکی جان زنده¬ای؟ ما «ماتاباتا» رو شکستش دادیم! اون برگشت توی نوارِش! گلابی¬هاها هاهاها! اُه پسرم، می¬دونستم می¬تونی...تو قهرمانی! نه بابا، اگه کمکم نمی¬کردی نمی¬تونستم فیلم هندی بولی! گاگولی خونه خراب بوبولی! شما هنوز جوان گولا، فرصت زیاد بولا... بازم خونه،گولا! راستس بابا، نگفتی چطوری وارد اینجا شدی؟...خَبَرِ خوشت چی بود؟... آخرین قسمتِ نیکی را هفته بعد ببینید!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 20