مجله کودک 20 صفحه 32

کارنامه «دوست کودکان» در این قسمت چیزی ننویسید نام :......................نام خانوادگی:.............................تاریخ تولد:.................................. محل تولد:...........................جنسیت:(علامت بزنید)دختر پسر نشانی:............................................................................................................... .........................کدپستس:.....................شماره تلفن تماس(به صورت خوانا):........................ نام قسمت د مثل دوست شعر دوست داستان مصور گزارش دوست دیدار دوست لبخند دوست آینه دوست بازی دوست(روی جلد) فرهنگ دوست جدول دوست قصه دوست(ایرانی) قصه دوست(ترجمه) ورزش دوست دانش دوست جهان دوست تصویرگری(نقاشی)های مجلّه نمرۀ کلّی مجله «دوست» بهترین شماره نمره (از 0تا 20)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 20صفحه 32