مجله کودک 26 صفحه 20

جستجوی راز مثلث برمودا در غروب روز 23 شهریور یا 13 سپتامبر سال 1492میلادی، کریستف کلمب،کاشف قارۀ امریکا روی عرشۀ کشتی خود، کنار دکل میانی ایستاده بود. او پیپ خود را روشن کرد و به طنابهای دکل تکیه داد.کلمب به اتفاقی که در آن روز رخ داده بود، فکر می­کرد؛به انحراف عقربۀ قطب نما. او در آن روز رخ متوجه شد که عقربه قطب نما،ستاره شمال را نشان نمی­دهد؛بلکه در عوض، عقربه حدود 6 درجه به سمت شمال غربی کج شده است.این نخستین باری بود که چنین چیزی را می­دید.در واقع از دو روز گذشته کشتی آنها وارد دریای «ساراگاسو» در قسمت مرکزی اقیانوس اطلس شمالی شده بود، اوضاع­احوال، جور دیگری شده بود.کلمب روی عرشه آمد و به حادثه دو شب گذشته فکر کرد. به یاد فریادهای «رودریگو تریانا» معاون دست راست خود افتاد که چگونه ازدیدن شعلۀ بزرگ آتش در وسط اقیانوس حیرتزده شده

مجلات دوست کودکانمجله کودک 26صفحه 20