مجله کودک 35 صفحه 13

*** باز هم تو حرف می­زنی باز هم تو می­شوی بلند یا من اشتباه کرده ام یا به من دروغ گفته­اند *** این سر و صدا برای چیست؟ هیس، بچّه­ها یواش­تر! او فقط به خواب رفته است خواب خوش ببینی ای پدر!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 13