مجله کودک 35 صفحه 24

شور و اشتیاق مردم، همراه با یارانی که صمیمانه به او عشق می­ورزیدند. در فکر خط کشیدن بر این فکر که دین از سیاست جداست. اکنون زمان نابودی این فکر نادرست رسیده است. باید دست به کار شد، نظام اسلام باید سازماندهی شود. اولین تجربه­های مدیرانی جوان، پاک و خدایی. دستورات حکومتی و فتواهای ارزشمند، نه از پشت میزهای مجلل که به شکل ساده نوشته می­شد. عکس سال مجله تایم، بالاخره جهان غرب هم سر تعظیم فرود آورد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 24