مجله کودک 36 صفحه 25

پرشکوهترین بدرقه­ی قرن. چهاردهم خرداد 68. آن روز تهران، پایتخت غم بود. وجودی که غم دوری امام را تحمل پذیر کرد، با همان جدیت، عطوفت و سادگی.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 36صفحه 25