مجله کودک 45 صفحه 14

تلسکوپ هابل دانش دوست در سال 1990 میلادی (1369 هجری شمسی) یک شاتل فضایی، ماهوارهای به نام«هابل» را به فضا برد. هابل یک تلسکوپ فضایی برای نگاه دقیق به اعماق فضا و فرستادن اطلاعات به زمین بود. تلسکوپهای روی زمین باید از میان جّو ابری و غبارآلود که دید آنها را تار میکند به آسمان بنگرند. اما هابل در بالای جّو میچرخد و بنابراین میتواند خیلی فاصلههای دورتر را ببیند. هنگامی که هابل تازه پرتاب شده بود، عکسهایی که میفرستاد، بسیار مات بودند و صفحههای خورشیدی آن(صفحههای هر دو طرف) اغلب به وضع بدی میلرزیدند. بنابراین دانشمندان شاتل دیگری فرستادند تا گرانترین تعمیر تاریخ فضا را تا آن زمان انجام دهد. وظیفه هابل چیست؟ هابل نوری را که از کهکشانها و ستارهها بیرون میآید، مییابد و اندازهگیری میکند. بعضی شکلهای نور را میتوان دید، اما نورهایی مثل پرتوهای مادون قرمز و پرتوهای ماوراء بنفش دیده نمیشوند، ولی میتوان آنها را اندازهگیری کرد. هنگامی که آئینه هابل به سمت شیئی که از خود نور بیرون میدهد نشانه روی میکند، نور بر دستگاههایی که درون ماهوارههابل است تمرکز مییابد و اندازهگیری میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 14