مجله کودک 45 صفحه 26

وسایل مورد نیاز: خودرو چراغدار بسازید یک جعبه مقوایی محکم (جعبه کفش) 2یا 3 باتری بزرگ 4 لامپ ذرهبینی همراه با سرپیچ چسب مایع و چسب نواری و قیچی روش ساخت فکر دوست از روی نقطه چینهایی که در تصویر میبیند، با قیچی جعبه را ببرید. با چسب نواری قسمتهای بریده شده را بچسبانید. میلههای نازک(یا میله بافتنی) را مانند شکل به عنوان محور چرخها از داخل جعبه عبور دهید سپس چرخها را وصل کنید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 26