مجله کودک 47 صفحه 27

سیب زمینی را که به جوهر آغشته شده، روی یک کاغذ رنگی یا سفید به شدت فشار دهید. این کار را با طرحها و رنگهای جدید آنقدر تکرار کنید تا صفحة شما پر از طرحهای رنگی و زیبا شود. حالا کاغذ کادوی شما آماده است. میتوانید بستهتان را با آن کادو کنید و به دوستتان هدیه دهید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 27