مجله کودک 48 صفحه 8

شعر دوست عطر خنده ی امام افشین علاء در اتاق کوچکم هست قاب روشنی توی قاب عکس من آفتاب روشنی *** قاب عکس کوچکم صبح و ظهر و عصر شام عطر می پراکند عطر خنده ی امام

مجلات دوست کودکانمجله کودک 48صفحه 8