مجله کودک 48 صفحه 27

5-رشته هایی با عرض 1 سانتیمتر (نارنجی رنگ) را از میان کارت قرمز که در مرحله ی 3 تهیه کرده اید. به صورت بافته رد کنید تا به صورت طرح چهارخانه یا (پیچازی) در بیاید. انتهای اضافی رشته ها را قیچی کنید ودو طرف انتهی آنها را با چسپ به کارت قرمز بچسپانید(به این صورت ثابت می­شود) 6-این مربع چهارخانه را به داخل کارت سبز رنگتان در محلی که قبلاً به صورت فضای خالی پنجره مانندی درست کرده اید، بچسبانید، طوری که وقتی کارت را از روبرو می­بینید، طرح چهارخانه از میان پنجره معلوم باشد. حالا کارت تبریک شما آماده است. میتوانید داخل آن را با نوشته ها یا نقاشی های زیبایتان تزیین کنید و این کارت زیبا را به مادرتان هدیه دهید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 48صفحه 27