مجله کودک 55 صفحه 18

بیژ بیژ... منو بردها! بیژ بیژ منو خورد ها! ای داد.. اقا، باور کنین مجی کاله بدمزه است! بیژ بیژ... چاقو! دست ها بالا.. ها؟ نه نمی زارم دوستمو قاچ کنی نترس پسرم اینا چاقو نیست، ابزار پزشکیه. آقای دکتر شمائین؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 18